Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.

Kuluçka firması “proje sahibi genç girişimci veya yeni işletme” demektir. Zafer Teknopark bünyesindeki kuluçkalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca gerekli imkanlar sağlanmakta; şirketleşme, ticarileşme, Uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda destekler verilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca teknoloji geliştirme bölgesinde yerli, yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile girişimci firmalar, Türkiye’de halen kurulu bulunan 39 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici ve işletici şirketlerinin izniyle yazılım geliştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, 5746 sayılı Kanun ile TGB alanı içerisinde kuruluşuna izin verilen Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunabilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kapsamı ve süresi, 5281 Sayılı Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin üçüncü bendi, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6676 sayılı Kanun ile önemli oranda genişletilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır. Bununla ilgili koşullar, 6170 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Sigorta Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Bölge Dışı Çalışma İzni

Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında İthal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacakları yeni makina ve teçhizat alımları 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulmuştur.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması durumunda vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, istisna belgesi eki listede yer alması ve makine ve teçhizat niteliğinde olması gerekir.

Zafer Teknopark’a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir.

Zafer Teknopark’a ön başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Ön başvurunuz onaylandıktan sonra başvuru formunda belirttiğiniz mail adresine bir doğrulama onay kodu gelecektir. Aday girişimci/şirket başvuru statüsünde istenilen proje bilgileri tamamlandıktan sonra Zafer Teknopark ArgePortal sekmesine yönlendirileceksiniz. Yönlendirilmeyi tamamladığınızda Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere ’’Proje Bilgi Formu’’ ve ‘’ Firma Tanıtım Kartı’’ alanlarını doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanacaktır.

Başvuru ile ilgili sorularınız için Zafer Teknopark Proje Birimi ile görüşebilirsiniz.

https://zaferteknopark.com.tr/basvuru-yap/

Ön başvurular ücretsizdir. Proje değerlendirme ücreti projeniz proje değerlendirme komisyonuna gideceği takdirde söz konusu olacaktır.

AR-GE /Yazılım/Tasarım Projeleri için İlk/Yeni Proje Başvuru Ücreti;

 • Girişimci/Aday Şirketi için her bir proje başına 4.500,00 ₺ + KDV (%20) olmak üzere 5.400,00 ₺,
 • Akademisyen, öğrenci ve destekli projeler için değerlendirme ücretleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

Hesap Adı : Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Şube : Afyonkarahisar

İban No : TR24 0001 5001 5800 7304 4766 46

————————————————————————————————————

Banka Adı : Kuveyt Türk Bankası

Hesap Adı : Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Şube : Afyonkarahisar/ Ambaryolu Şubesi

İban No : TR44 0020 5000 0940 7512 8000 01

Proje revizyon ücretleri ne kadardır?

AR-GE /Yazılım/Tasarım Proje Revizyon Ücretleri;

 • Proje Ekip/Yönetici Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.000,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 2.400,00 ₺,
 • Proje Ek Süre Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.000,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 2.400,00 ₺,
 • Proje KDV Muafiyeti Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.500,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 3.000,00 ₺,
 • Proje Dışarıda Geçirilen Süreler Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.000,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 2.400,00 ₺,
 • Proje Makine Ekipman KDV Muafiyeti İstisnası Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.500,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 3.000,00 ₺,
 • Proje Gümrük Vergisi Muafiyeti Revizyonu; her bir revizyon formu başına 2.500,00 TL +KDV (%20) olmak üzere 3.000,00 ₺,

AR-GE /Yazılım/Tasarım Proje Bitirme Değerlendirme Ücreti; her bir proje başına 3.500,00 ₺ + KDV (%20) olmak üzere 4.200,00 ₺ dir.

AR-GE /Yazılım/Tasarım Proje Bitirme Belge Ücreti; her bir proje başına 2.500,00 ₺ + KDV (%20) olmak üzere 3.000,00 ₺ dir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

Hesap Adı : Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Şube : Afyonkarahisar

İban No : TR24 0001 5001 5800 7304 4766 46

————————————————————————————————————

Banka Adı : Kuveyt Türk Bankası

Hesap Adı : Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Şube : Afyonkarahisar/ Ambaryolu Şubesi

İban No : TR44 0020 5000 0940 7512 8000 01

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

Proje Değerlendirme Komisyonu belirlenirken biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşturmaktadır. Komisyon oluşturulurken Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir.

Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyon firmaya sorular yöneltebilmekte firma/komisyon arası irtibat Teknopark Proje Birimi tarafından sağlanmaktadır. Firmalara komisyon üyeleri hakkında bilgi verilmemektedir.

Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri Zafer Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvuru kabul onayı verilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Başvuru değerlendirme süresi Zafer Teknopark Yönetimi tarafından en az 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Komisyonun talep etmesi halinde ek süre belirlenebilir.

Proje başvuruları her türlü revizyona rağmen komisyon tarafından reddedilirse ikinci kez aynı adla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvurusu uygun görülen girişimci/şirketlerle sözleşme yapılacaktır. Yer tahsislerinde her bir çalışan için ILO standartlarında m2 belirlenmesine özen gösterilmektedir.

Zafer Teknopark’ta:

 • Fiber optik telefon ve internet altyapısı,
 • 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sistemi,
 • Kesintisiz enerji için trafo-jeneratör senkron grupları,
 • Parmak izi ile sağlanan geçiş sistemi,
 • Modern yangın önleme ve müdahale sistemleri,
 • Kafeterya,
 • Toplantı salonu,

mevcuttur.

Afyon Kampüs Teknopark’ta:

 • 8,15,19,23 m² büyüklüğünde ofisler mevcuttur,
 • Kira Bedeli 66,00 ₺/m² + KDV (%20),
 • Ortak Gider 54,00 ₺/m² + KDV (%20),
 • Bu giderler dışında ek bir ücret talep edilmemektedir.

Uşak OSB Teknopark Ek Alanında:

 • 20 ila 90 m² arasındaki büyüklüklerde ofisler, 74 ila 153 m² arasındaki büyüklüklerde atölyeler mevcuttur,
 • Kira Bedeli 78,00 ₺/m² + KDV (%20),
 • Ortak Gider 48,00 ₺/m² + KDV (%20),
 • Atölye Kira Bedeli 66,00 ₺/m² + KDV (%20)
 • Atölye Ortak Gider 42,00 ₺/m² + KDV (%20),
 • Bu giderler dışında, ofisler için ısınma ve soğutma bedelleri ile atölyelerde elektrik bedeli kiracı firmalar tarafından ödenecektir.

Akademisyen Girişimci/Şirket Aylık Kira Bedeli: Şirket sermaye yapısında hisse sahibi olarak öğretim elemanı veya öğretim elemanları %51 ve üzeri, ortağı bulunan şirketlere kira bedelinde (ortak giderler hariç) %50 indirim olarak uygulanır.

Kuluçka Firmalarına Ait Kira Bedeli: Kuluçka Firmalarına kira bedelinde (ortak giderler hariç) %50 indirim uygulanır.

TÜBİTAK Destekli Ar-Ge Projesine Sahip Olan Kuluçka Firmalarına Ait Kira Bedeli: TÜBİTAK Destekli Ar-Ge Projesine Sahip Olan Kuluçka Firmalarına kira bedelinde (ortak giderler hariç) %75 indirim uygulanır.

Kira kontrat süreleri başvuru gerçekleştirdiğiniz projenin süresi dahilinde hazırlanmaktadır.

4691 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca;

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. (2) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Zafer Teknopark toplantı salonundan belirlenen tarih müsait olmak kaydıyla Teknopark bünyesinde yer alan firmalar yararlanabilmektedir.

Rezervasyon bilgisi için Proje Birimi’ ne başvurmanız gerekmektedir

İş başvurusu yapmak için, aşağıda yer alan linkteki formu doldurabilirsiniz.

İş Başvurusu

 • Başvurularınız CV bankamıza düşecek olup, Yönetici Şirket ya da Teknopark bünyesindeki firmaların uygun pozisyonları için firmalar ile paylaşılacaktır.